×

آمارها در اپیدمیولوژی : تحقیق کنترل موردی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

صف MAP/PH/1 با تعطیلی های کاری و وقفه های تعطیلی و سیاست N

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

مدل ریاضی در زمینه انتقال کرم‌ها در شبکه حسگر بی‌سیم

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

بهبود درستی روش های چندمرحله ای خطی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تغییر اشکال سریع و مجزای انحرافی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

مشکلات اصلی مدل سازی در آموزش ریاضیات نمونه ها و تجربه ها

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

هماهنگی فرایند انتقال فعالیت ها و زمان بندی آن.

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0