×

ضرب اعداد بزگتر :

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

طرحهای تفاضل متناهی گام متغیر برای حل مسائل اشتورم لیوویل

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

– حرکت در مسیر منحنی- مختصات و تناسب دکارت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

طراحی برنامه شناختی فازی با استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی سری زمانی پر هرج و مرج

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشکلات اصلی مدل سازی در آموزش ریاضیات نمونه ها و تجربه ها

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مدل وزنی دو هدفه برای افزایش قدرت تمایز در تحلیل پوششی داده های چند معیاره (MCDEA))

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مدل فرامواد زمان فراکتال

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مدل ریاضی در زمینه انتقال کرم‌ها در شبکه حسگر بی‌سیم

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان: خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مقدمه ای در ارتباط با انتخاب متغیر و مشخصه ها

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0