×

آنتروپی تخمینی به عنوان اندازه ای از سیستم پیچیده

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجمع چربی ها و کاهش کلسترول خون در ماکروفاژهای انسانی THP-1 به دلیل میکرو RNA-212 با هدف گیری STR1

۱,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0