×

اندازه گیری ممان اینرسی با استفاده از سنجش نوری و آونگ پیچش پنج سیم

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تأثیر آشفتگی بر نیروهای آیرودینامیک وارد بر سیلندر مربعی با اشکال گوشه متنوع

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بهبود درستی روش های چندمرحله ای خطی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بررسی راهحل چندگانه برای مسئلههای مدلسازی-طراحی و اولین نتایج پروژهی-MultiMa

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

براساس خانواده های بتا و عمومیت دادن توزیع های گامای ایجاد شده و استنباط مرتبط

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ایده آل های n جاذبی و بعد –n کرولی حلقه جابجایی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اندازه‌گیری ضرایب انتقال‌گرما در تجهیزات انجماد کننده صنعتی با استفاده از حسگرهای شارگرمایی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساختار فرامواد فراکتال درجه دوم مورد استفاده در مواد جاذب مایکرویو فرکانس

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

روش مدار برای ترکیب فرا مواد و گرافن در طراحی جاذب

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

روش آزمون استاندارد برای چگالی ظاهری پلاستیک های جامد سلولی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0