×

ضریب شکست مایعات از طریق اندازه گیری جا به جایی پرتو لیزری شکست داده شده

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

روش مدار برای ترکیب فرا مواد و گرافن در طراحی جاذب

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تأثیر آشفتگی بر نیروهای آیرودینامیک وارد بر سیلندر مربعی با اشکال گوشه متنوع

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

طراحی جاذبهای کامل پلاسمونیک برای آشکارسازی نور مادون قرمز چشمه کوانتومی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

مدل فرامواد زمان فراکتال

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

اثرات اکسیتون بر روی یکسوسازی کردن نور غیر خطی در نقاط کوانتومی یک بعدی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0