×

محاسبه و تجسم طغیان سیل بر اساس یک شبکه مثلث

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کاربرد ارزیابی آسیب پذیری اکولوژیکی برمبنای GIS در برآورد تاثیر محیطی نقشه کلیات حوزه¬های معدن زغال سنگ

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

سمی بودن عنصر لیتیم برای انسان و محیط زیست:مرور ادبی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه تست خزش مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت بلندشدگی شمع های تکی و گروه های شمع مدفون در خاک غیرچسبنده

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

روانگرایی استاتیکی ماسه ها تحت شرایط سه محوری زهکشی نشده تحکیم یافته به صورت ایزوتروپیک

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تعیین رسانایی حرارتی واسطه های متخلخل از سرعت موج

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تحلیل سیگنال لرزه مقیاس بزرگ با hadoop

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0