×

تشخیص بنزوئیک اسید و ۳-فنیل پروپانوئیک اسید در ترشحات ریشه ی تنباکو و نقش آنها در رشد میکروارگانیسم های ریزوسفر

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تشخیص فعالیت آنزیم L- آلانیل آمینوپپتیداز در میکروارگانیسمها به وسیله سوبستراهای تولید کننده فلوئورسنس (فلوروژنیک) پیش مرگ

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب و امتزاج Fusion))واکوئل تنظیم شده با پروتئین فسفاتاز ۲C در مخمر Fission(تولید مثل غیر جنسی از را شکافتن

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تعیین جنسیت و کروموزوم جنسیت گیاهی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تعیین پروتئین های شیر به وسیله ی RP-HPLC

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تعیین پتانسیل وزن دانه گندم ازطریق سالیسیل هیدرواکسیداسید

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

جیبرلین هاوسطوح آبسسیزیک اسید دردانه های درحال رشدژنوتوپ های متفاوت گندم

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

جوانه زنی ورشد اولیه جوانه ذرت تحت تاثیر با دوره های متفاوت پرایمینگ دانه باپیریدوکسین

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0