×

دستگاه تست خزش مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت بلندشدگی شمع های تکی و گروه های شمع مدفون در خاک غیرچسبنده

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

روانگرایی استاتیکی ماسه ها تحت شرایط سه محوری زهکشی نشده تحکیم یافته به صورت ایزوتروپیک

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تعیین رسانایی حرارتی واسطه های متخلخل از سرعت موج

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تحلیل سیگنال لرزه مقیاس بزرگ با hadoop

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بررسی آزمایشگاهی پی های سطحی فراساحلی با باربری انتهایی معکوس

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

روشی جالب در ژئودزی و نجوم

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مایع سازی آنی دریا بستر متخلخل تحت عملیات لرزه ای عمودی

۵,۰۰۰ تومان

یک آزمایش شبه تجربی که تاثیر کارتون های آموزشی بر روی کودکان تانزانیا را بررسی می کند

۱,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0