طراحی جاذبهای کامل پلاسمونیک برای آشکارسازی نور مادون قرمز چشمه کوانتومی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان