طراحی جاذبهای کامل پلاسمونیک برای آشکارسازی نور مادون قرمز چشمه کوانتومی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان