×

چگونه رقابت بانکی دسترسی به سرمایه گذاری مالی شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد

۵,۰۰۰ تومان – ۳۵,۰۰۰ تومان

تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی:نقش تعدیلگر محیط سازمانی وارزشهای مدیران اجرائی شرکت

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0