پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت: همسازی فرهنگ سازمانی و نتایج درک شده

۱,۰۰۰ تومان