×

اثر فشار همگن بالا ( HPH) در رئولوژی خواص آب گوجه فرنگی : خزش و بهبود رفتار

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

دلیل غنی ساختن بازاریابی به واسطه بازاریابی گسترده

رایگان

بیان ژن های سوکسینات دهیدروژناز و فوماراز در برگ های ذرت با کریپتوچروم

۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان

طبقه بندی مجدد زیرگونه های کلاویباکتر میشیگانانسیس

۳,۵۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان

تاثیر اکتساب بنیادی و تغییر استراتژی روی پویایی های قیمت سهام

رایگان

تجمع چربی ها و کاهش کلسترول خون در ماکروفاژهای انسانی THP-1 به دلیل میکرو RNA-212 با هدف گیری STR1

۱,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0