×

اثر فشار همگن بالا ( HPH) در رئولوژی خواص آب گوجه فرنگی : خزش و بهبود رفتار

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

دلیل غنی ساختن بازاریابی به واسطه بازاریابی گسترده

رایگان

بیان ژن های سوکسینات دهیدروژناز و فوماراز در برگ های ذرت با کریپتوچروم

۱,۵۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان

طبقه بندی مجدد زیرگونه های کلاویباکتر میشیگانانسیس

۳,۵۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان

تاثیر اکتساب بنیادی و تغییر استراتژی روی پویایی های قیمت سهام

رایگان

پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت: همسازی فرهنگ سازمانی و نتایج درک شده

۱,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس مقاله ترجمه شده دانلود مقاله (http://articleshome.ir/)
0