تاثیر استراتژی های کسب و کار بر بهره وری سازمانی

۲,۵۰۰ تومان – ۵,۰۰۰ تومان