×

تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تمایلات سرمایه گذاران، اطلاعات حسابداری و قیمت سهام: برگرفته از بازار سهام چین

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار: شواهد از شرکت های ثبت شده ی رومانیایی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مدل سازی حسابداری – یک رویکرد تعیین چندگانه

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0