×

تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاثیر تحلیل های تجاری و سیستم های سازمانی بر حسابداری مدیریت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

برآورد نقش سیستم های اطلاعات حسابداری در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز به مدیران

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مدیریت برای مدیریت ایمنی. مطالعه‌ی موردی شرکت ساخت‌وساز اسپانیایی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مدیریت در مقابل بحث حرفه پزشکی: برتری در بحث مراقبت های بهداشت عمومی- مطالعه موردی دانمارک

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنعت انرژی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0