×

کاربرد های داده کاوی در حسابداری: بررسی ادبیات و چارچوب سازماندهی

۵,۰۰۰ تومان – ۳۵,۰۰۰ تومان

چگونه رقابت بانکی دسترسی به سرمایه گذاری مالی شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد

۵,۰۰۰ تومان – ۳۵,۰۰۰ تومان

گکو و قو های سیاه و سفید: تئوری های مالی در برنامه آموزشی دوره کارشناسی بریتانیا

۵,۰۰۰ تومان – ۳۵,۰۰۰ تومان

پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت: همسازی فرهنگ سازمانی و نتایج درک شده

۵,۰۰۰ تومان – ۴۵,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0