×

آنزیم های تخمیر ژیاردیای روده، پیرووات: اکسیدوردوکتاز فردوکسین و هیدروژناز، که در میتوزوم

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

آناتومی مقایسه ایی برگ های pinnata Kalanchoe و K. crenata در شرایط آفتابی و سایه ای، جهت حمایت از تشخیص یون های مثبت آنها

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج((Oryza sativa ssp.japonica

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

گکو و قو های سیاه و سفید: تئوری های مالی در برنامه آموزشی دوره کارشناسی بریتانیا

۵,۰۰۰ تومان – ۳۵,۰۰۰ تومان

مدلی برای تخصیص اولویت در صف بندی فازی چند هدفه

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

جدول زمانی مسافر گرا استوار و یکپارچه سازی اختصاص ناوگان در برنامه ریزیهای هواپیمایی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل برانگاشتی عملکرد کارکنان بر اساس HPHRP

رایگان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0