×

پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پژوهشی در زمینه هزینه بر مبنای فعالیت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پژوهشی در زمینه هزینه بر مبنای فعالیت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0