×

انباشت ماده خشک دردانه های درحال رشد ژنوتیپ های متفاوت گندم

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

الگوی پر کردن دانه تحت تاثیر مصرف اگزوژنوس ایندول – ۳- استیک اسید در گندم

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0