×

روش دریافت بیوفتونیک برای تنش خشکی گیاهان

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تحت تاثیر قرار دادن کیفیت محصول از طریق در معرض قرارگیری عمدی با تنش خشکی در طول کشت گیاهان دارویی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0