×

تعیین پتانسیل وزن دانه گندم ازطریق سالیسیل هیدرواکسیداسید

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تاثیرسالیسیل هیدروکسامیک اسید برسنتز ،پیروفسفر یلاز گلوکز –ADPوفعالیت های آلدولاز در رابطه بارشد دانه گندم

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0