×

سوییچ SRR تماما نوری با استفاده از کامپوزیت (ترکیب) نانولوله کربنی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

روش مدار برای ترکیب فرا مواد و گرافن در طراحی جاذب

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

روش مدار برای ترکیب فرا مواد و گرافن در طراحی جاذب

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0