×

مروری بر اثرات ارگانیسم های خاکزی بر مسیرهای هدایت هورمون

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تشخیص فعالیت آنزیم L- آلانیل آمینوپپتیداز در میکروارگانیسمها به وسیله سوبستراهای تولید کننده فلوئورسنس (فلوروژنیک) پیش مرگ

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0