×

نقش طرز تفکر در شکل گیری عکس العمل های ادراکی، عاطفی و روانی به استرس چالش برانگیز و تهدید کننده

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

مجله سه ماهه ی مطالعات کسب وکار هوش هیجانی و رهبری اثربخش

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تحلیل پوشش داده های فازی شهودی: کاربردی برای بخش بانکداری در هند

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0