×

جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

بیوژنز(تولید زیستی) پروکسیزوم، مکانیسم های نشانه گذاری پروتئین و عملکردهای ژن PEX در گیاهان

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0