×

اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات ((PHB در تنباکوی جهش یافته توسط افزایش کارایی ژن های بیوسنتز PHB باکتریایی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

استراتژی هایی برای بیان ژن psbA در سیانوباکتری، جلبک سبز و گیاهان عالی: از رونویسی تا مرمت PSII

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

ارزیابی رابطه منبع ومخزن دررقم های متفاوت برنج

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

ارزیابی اثربخشی ضدعفونی کننده های هیدروژن پراکسیدی برروی بیوفیلم های تشکیل یافته توسط پاتوژنهای گرم منفی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوکین-۶ در واکنش به مواد محیطی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

اتصال، حمل و نقل و سرنوشت آلومینیم در سلول های بیولوژیکی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

آنهیدراز کربونیک و زنیک در فیزیولوژی گیاهی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

آنزیم های تخمیر ژیاردیای روده، پیرووات: اکسیدوردوکتاز فردوکسین و هیدروژناز، که در میتوزوم

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

آناتومی مقایسه ایی برگ های pinnata Kalanchoe و K. crenata در شرایط آفتابی و سایه ای، جهت حمایت از تشخیص یون های مثبت آنها

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج((Oryza sativa ssp.japonica

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

روش نگارش مقاله علمی-پژوهشی

جهت نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات …

۶ مرحله برای تولید محتوای دیجیتالی موفق

تولید محتوای دیجیتال بخش مهمی از استراتژی دیجیتال است. هر …

همراه متخصصین هستیم

همراهی با متخصصین در حوزه ترجمه مقالات تخصصی در جهت تسریع در امور پژوهشی افتخار ماست.

گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0